Plan:
Margraten
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM01000-
Artikel 8 woondoeleinden, uit te werken.

Lid A Doeleindenomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • wonen;
 • woonstraten ten behoeve van de ontsluiting van de afzonderlijke woningen, inclusief parkeervoorzieningen;
 • groen- en speelvoorzieningen.

Lid B Beschrijving in hoofdlijnen.

Ter verwezenlijking van de onder lid A. beschreven doeleinden wordt het volgende beleid gevoerd:

 1. ter effectuering van het beleid, samenhangend met de provinciale richtcijfers voor de woningbouw, zullen de woningbouwmogelijkheden, welke niet direct in ontwikkeling mogen worden genomen, geregeld worden door toepassing van de uitwerkingsverplichting.

Lid C Gebruik van de grond voor bebouwing.

Op de tot "woondoeleinden, uit te werken" aangewezen gronden mag uitsluitend worden gebouwd, overeenkomstig een door Burgemeester en Wethouders uitgewerkt plan, als bedoeld in lid D., dat onherroepelijk is geworden.

Lid D Uitwerkingsregeling.

Burgemeester en Wethouders werken de bestemming "woondoeleinden, uit te werken" uit, met dien verstande, dat:

 1. de bepalingen van artikel 9, 19 en 20 van deze voorschriften van overeenkomstige toepassing zijn;
 2. ten hoogste het op de plankaart aangeduide aantal woningen mag worden gebouwd;
 3. de bouwhoogte ten hoogste 4 bouwlagen mag bedragen;
 4. binnen de bestemmingsgrens een parkeervoorziening van minimaal 1,3 parkeerplaatsen per woning dient te worden gerealiseerd, waarvan 1 op eigen terrein;
 5. voldoende afstand wordt aangehouden tussen de woningen en aangrenzende bedrijven en inrichtingen, teneinde geluid- en licht- respectievelijk (stank)hinder te voorkomen. Er wordt voldaan aan de normen die voortvloeien uit het Besluit luchtkwaliteit 2005;
 6. aangaande de afvoer van schoon hemelwater wordt voldaan aan de norm van ten minste 80% van het verhard oppervlak niet aan te koppelen op de riolering, maar binnen het plangebied te bergen of infiltreren.
 7. Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de uitwerkingsverplichting, de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure.