Plan:
Margraten
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM01000-
Artikel 21 nutsvoorzieningen.
Lid A Doeleindenomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor nutsvoorzieningen.

Voor zover de gronden tevens zijn gelegen binnen de op de plankaart aangegeven:

  • leidingzone ondergrondse leidingen,

zijn primair de desbetreffende bepalingen van deze voorschriften van toepassing.

Lid B Gebruik van de grond voor bebouwing.

Op de tot "nutsvoorzieningen" aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van het in de aanhef toegestane gebruik,

en de daarbij behorende andere bouwwerken, welke qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande, dat:

  1. uitsluitend in het bouwvlak zal worden gebouwd;
  2. de hoogte ten minste 1.50 m zal en ten hoogste 3.50 m mag bedragen;
  3. de hoogte van andere bouwwerken ten hoogste 3.50 m mag bedragen.
Lid C Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 5, lid A., wordt verstaan het gebruik van de grond anders dan voor:

  1. groenvoorzieningen;
  2. opslagdoeleinden, inherent aan het toegelaten gebruik.