Plan:
Amerikaplein
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM01001-
Voorschriften

Inhoudsopgave
 1. Hoofdstuk 1 inleidende voorschriften
  1. Artikel 1 begripsomschrijving.
   1. 1.1 plan:
   2. 1.2 aan huis gebonden beroep:
   3. 1.3 ander bouwwerk:
   4. 1.4 bebouwing:
   5. 1.5 bedrijfsvloeroppervlak (b.v.o.):
   6. 1.6 begane grond:
   7. 1.7 bestaand(e):
   8. 1.8 bestemmingsgrens:
   9. 1.9 bestemmingsvlak:
   10. 1.10 bouwen:
   11. 1.11 bouwgrens:
   12. 1.12 bouwlaag:
   13. 1.13 bouwperceel:
   14. 1.14 bouwvlak:
   15. 1.15 bouwwerk:
   16. 1.16 bijbouwgrens:
   17. 1.17 bijbouwvlak:
   18. 1.18 bijgebouw:
   19. 1.19 consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten:
   20. 1.20 cultuurhistorische waarden:
   21. 1.21 detailhandel:
   22. 1.22 dienstverlening met baliefunctie:
   23. 1.23 discotheek/dancing:
   24. 1.24 doeleinden van openbaar nut:
   25. 1.25 (eet-)café:
   26. 1.26 fastfood-vestiging:
   27. 1.27 gebouw:
   28. 1.28 geluidhinder veroorzakende inrichtingen:
   29. 1.29 groothandel:
   30. 1.30 hoofdgebouw:
   31. 1.31 horecabedrijf:
   32. 1.32 industrie(le):
   33. 1.33 kantoor:
   34. 1.34 maatschappelijke doeleinden:
   35. 1.35 monumentale bebouwing:
   36. 1.36 onderbouw (souterrain):
   37. 1.37 peil:
   38. 1.38 restaurant:
   39. 1.39 ruimtelijke kwaliteit:
   40. 1.40 seksinrichting:
   41. 1.41 setback:
   42. 1.42 stedenbouwkundig beeld:
   43. 1.43 weg:
   44. 1.44 woning:
   45. 1.45 woongebouw:
   46. 1.46 zolder:
   47. 1.47 openbare ruimte:
  2. Artikel 2 (wettelijke) regelingen.
  3. Artikel 3 wijze van meten.
   1. Lid A Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
   2. Lid B De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op gevel- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, gevelversieringen, vliesgevels, kozijnen, dorpels, dakgoten en overstekende daken, ventilatiekanalen, schoorstenen en soortgelijke ondergeschikte bouwdelen, mits de naar de weg gekeerde bouwgrens met niet meer dan 1.50 m wordt overschreden.
 2. Hoofdstuk 2 algemene voorschriften in verband met de bestemmingen
  1. Artikel 4 algemene voorschriften omtrent bebouwing.
   1. Lid A Het is verboden op de in het plan begrepen gronden een bouwwerk of een complex van bouwwerken te bouwen, indien daardoor een ander bouwwerk of een complex van bouwwerken, hetzij niet langer zal blijven voldoen aan, hetzij in een grotere mate zal gaan afwijken van het plan.
   2. Lid B Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de kaart gegeven bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze voorschriften zijn toegestaan.
  2. Artikel 5 algemene voorschriften omtrent het gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
   1. Lid A Het is verboden de in het plan begrepen gronden te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, zoals aangegeven in de onderscheiden doeleindenomschrijvingen.
   2. Lid B Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit artikel, lid A., indien strikte toepassing ervan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
   3. Lid C Onder verboden gebruik als bedoeld in lid A. wordt in ieder geval verstaan het gebruik van de grond als seksinrichting of soortgelijk bedrijf. Het bestemmingsplan “Prostitutiebeleid gemeente Margraten”, dat op 29 augustus 2000 is vastgesteld door de raad en op 12 december 2000 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg, is op dit plan van toepassing.
  3. Artikel 6 algemene voorschriften omtrent het gebruik van de opstallen.
   1. Lid A Het is verboden de in het plan begrepen opstallen te gebruiken, te doen of te laten gebruiken, op een wijze of tot een doel, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming zoals aangegeven in de onderscheiden doeleindenomschrijvingen.
   2. Lid B Burgemeester en Wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in dit artikel, lid A., indien strikte toepassing daarvan zou leiden tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door dringende redenen wordt gerechtvaardigd.
   3. Lid C Onder verboden gebruik als bedoeld in lid A. wordt in ieder geval verstaan het gebruik van opstallen als seksinrichting of soortgelijk bedrijf. Het bestemmingsplan “Prostitutiebeleid gemeente Margraten”, dat op 29 augustus 2000 is vastgesteld door de raad en op 12 december 2000 is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg, is op dit plan van toepassing.
  4. Artikel 7 algemene beschrijving in hoofdlijnen.
 3. Hoofdstuk 3 voorschriften in verband met de afzonderlijke bestemmingen dorpsvoorzieningen, geconcentreerd.
  1. Artikel 8 dorpsvoorzieningen, geconcentreerd
   1. Lid A Doeleindenomschrijving.
   2. Lid B Beschrijving in hoofdlijnen.
   3. Lid C Gebruik van de grond voor bebouwing.
   4. Lid D Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
   5. Lid E Gebruik van opstallen.
   6. Lid F Vrijstellingsbevoegdheid.
   7. Lid G Nadere eisen.
  2. Artikel 9 maatschappelijke doeleinden.
   1. Lid A Doeleindenomschrijving.
   2. Lid B Beschrijving in hoofdlijnen.
   3. Lid C Gebruik van de grond voor bebouwing.
   4. Lid D Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.
   5. Lid E Gebruik van opstallen.
   6. Lid F Vrijstellingsbevoegdheid.
  3. Artikel 10 verkeersdoeleinden.
   1. Lid A Doeleindenomschrijving.
   2. Lid B Beschrijving in hoofdlijnen.
   3. Lid C Gebruik van de grond voor bebouwing.
   4. Lid D Vrijstellingsbevoegdheid.
   5. Lid E Nadere eisen.
  4. Artikel 11 groenvoorzieningen.
   1. Lid A Doeleindenomschrijving.
   2. Lid B Gebruik van de grond voor bebouwing.
   3. Lid C Vrijstellingsbevoegdheid.
  5. Artikel 12 cultuurhistorische waarden.
   1. Lid A Doeleindenomschrijving.
   2. Lid B Beschrijving in hoofdlijnen.
   3. Lid C Gebruik van de grond voor bebouwing.
   4. Lid D Werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning is vereist.
 4. Hoofdstuk 4 overige bepalingen
  1. Artikel 13 algemene vrijstellingsbevoegdheid.
   1. Lid A Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in dit plan bepaalde ten aanzien van:
   2. Lid B Indien door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van bouwwerken onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de in de gelijkluidende bestemming, dan wel de aanwezige cultuurhistorische waarden zelf wordt geen vrijstelling verleend.
   3. Lid C Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid, de in artikel 14 van deze voorschriften omschreven procedure.
  2. Artikel 14 Procedureregeling vrijstellingsbevoegdheid en aanlegvergunning.
  3. Artikel 15 algemene wijzigingsbevoegdheid.
   1. Lid A Burgemeester en Wethouders kunnen het bestemmingsplan wijzigen ten aanzien van het verschuiven van de bestemmingsgrenzen, voorzover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad.
   2. Lid B Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid, de in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure.
 5. Hoofdstuk 5 overgangs, straf- en slotbepalingen
  1. Artikel 16 overgangsbepalingen met betrekking tot bebouwing.
  2. Artikel 17 overgangsbepalingen met betrekking tot het gebruik van gronden en opstallen.
  3. Artikel 18 strafbepaling.
  4. Artikel 19 slotbepaling.
 6. Bijlage voorschriften