Plan:
Amerikaplein
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM01001-
Artikel 7 algemene beschrijving in hoofdlijnen.

Ter verwezenlijking van de in het plan nagestreefde doeleinden wordt het volgende beleid gevoerd:

  1. grondwaterbeschermingsgebied:

het beleid binnen het grondwaterbeschermingsgebied (zie voor de begrenzing de plankaart) is primair gericht op bescherming van het belang van de openbare drinkwatervoorziening. Ter uitvoering van dit beleid wordt aangesloten bij de Provinciale Milieuverordening Limburg en door de provincie gevoerde c.q. te voeren beleid, zoals verwoord in het Milieubeleidsplan.

  1. bodembeschermingsgebied:

het beleid binnen het bodembeschermingsgebied (gehele plangebied) is primair gericht op bescherming van de chemische, fysische en biologische eigenschappen van de bodem en de daarmee samenhangende abiotische, biotische en cultuurhistorische waarden. Ter uitvoering van dit beleid wordt aangesloten bij de Provinciale Milieuverordening Limburg en door de provincie gevoerde c.q. te voeren beleid, zoals verwoord in het Milieubeleidsplan.

  1. cultuurhistorische waarden:

het beleid is primair gericht op het behoud van de aanwezige cultuurhistorische waardevolle elementen en patronen, zoals ook in woord en beeld vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten van de afzonderlijke Rijks- en gemeentelijke monumenten. De overige tussenliggende panden dienen daarbij ondersteunend te zijn aan de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap, de cultuurhistorische waarde en de ruimtelijke structurele samenhang.

  1. voorrangsregeling:

bij het gebruik van de gronden voor de bebouwing en anders dan voor bebouwing is voor zover deze gronden tevens bestemd zijn voor een of meerdere van de doeleinden zoals omschreven in artikel 13 onderstaande voorrangsregeling (in afnemende orde van belangrijkheid) van toepassing:

1. cultuurhistorische waarden artikel 13.

Voor zover de voorschriften van het hierboven genoemde artikel van een lagere orde van belangrijkheid niet in strijd zijn met de voorschriften van een hogere orde van belangrijkheid, zijn de voorschriften van een lagere orde eveneens van toepassing.