Plan:
Amerikaplein
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
bestemmingsplan
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM01001-
Artikel 13 algemene vrijstellingsbevoegdheid.
Lid A Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in dit plan bepaalde ten aanzien van:
  1. enige bestemming van gronden, uitsluitend ten behoeve van het bouwen van bouwwerken van openbaar nut, zoals transformatorhuisjes en wachthuisjes, met dien verstande dat de inhoud per op te richten bouwwerk niet meer dan 50 m zal bedragen en de goothoogte ervan niet meer dan 3.00 m zal bedragen, mits:
  • de bodem, blijkens bodemonderzoek vooraf, niet zodanig verontreinigd is, dat bezwaren bestaan tegen de realisering van bedoelde bouwwerken van openbaar nut.
  1. het overschrijden van bouwgrenzen ten behoeve van de bouw van bouwwerken van ondergeschikte aard, zoals loggia's, erkers, keldertoegangen, dakoverstekken, luifels en balkons, die qua aard en afmetingen bij de bestemming passen, met dien verstande, dat de overschrijding niet meer dan 1.50 m mag bedragen, mits aanwezige waarden en belangen daardoor niet onevenredig worden geschaad.
Lid B Indien door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van bouwwerken onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de in de gelijkluidende bestemming, dan wel de aanwezige cultuurhistorische waarden zelf wordt geen vrijstelling verleend.
Lid C Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid, de in artikel 14 van deze voorschriften omschreven procedure.