Plan:
Bemelen
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM02000-
Hoofdstuk 1 inleidende voorschriften

Inhoudsopgave
 1. Artikel 1 begripsomschrijving.
  1. 1.1 plan:
  2. 1.2 aan huis gebonden beroep:
  3. 1.3 agrarische bedrijfsdoeleinden:
  4. 1.4 agrarische doeleinden van ondergeschikte betekenis:
  5. 1.5 ander bouwwerk:
  6. 1.6 bebouwing:
  7. 1.7 bed and breakfast:
  8. 1.8 bedrijfsgebouw:
  9. 1.9 bedrijfsvloeroppervlak (b.v.o.):
  10. 1.10 bedrijfswoning:
  11. 1.11 begane grond:
  12. 1.12 bestaand(e):
  13. 1.13 bestemmingsgrens:
  14. 1.14 bestemmingsvlak:
  15. 1.15 bouwen:
  16. 1.16 bouwgrens:
  17. 1.17 bouwlaag:
  18. 1.18 bouwperceel:
  19. 1.19 bouwvlak:
  20. 1.20 bouwwerk:
  21. 1.21 bijbouwgrens:
  22. 1.22 bijbouwvlak:
  23. 1.23 bijgebouw:
  24. 1.24 consumentverzorgende ambachtelijke bedrijfsactiviteiten:
  25. 1.25 detailhandel:
  26. 1.26 dienstverlening met baliefunctie:
  27. 1.27 discotheek/dancing:
  28. 1.28 doeleinden van openbaar nut:
  29. 1.29 (eet-)café:
  30. 1.30 fastfood-vestiging:
  31. 1.31 gebouw:
  32. 1.32 geluidhinder veroorzakende inrichtingen:
  33. 1.33 grondwaterbeschermingsgebied:
  34. 1.34 groothandel:
  35. 1.35 hoofdgebouw:
  36. 1.36 horecabedrijf:
  37. 1.37 kantoor:
  38. 1.38 maatschappelijke doeleinden:
  39. 1.39 monumentale bebouwing:
  40. 1.40 onderbouw (souterrain):
  41. 1.41 peil:
  42. 1.42 recreatie-inrichting:
  43. 1.43 restaurant:
  44. 1.44 ruimtelijke kwaliteit:
  45. 1.45 seksinrichting:
  46. 1.46 setback:
  47. 1.47 standplaats:
  48. 1.48 stedenbouwkundig beeld:
  49. 1.49 vakantieappartement:
  50. 1.50 weg:
  51. 1.51 woning:
  52. 1.52 woongebouw:
  53. 1.53 woonwagen:
  54. 1.54 zolder:
 2. Artikel 2 (wettelijke) regelingen.
 3. Artikel 3 wijze van meten.
  1. Lid A Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als volgt gemeten:
  2. Lid B De in deze voorschriften gegeven bepalingen omtrent plaatsing, afstanden en maten zijn niet van toepassing op gevel- en kroonlijsten, pilasters, plinten, stoeptreden, gevelversieringen, vliesgevels, kozijnen, dorpels, dakgoten en overstekende daken, ventilatiekanalen, schoorstenen en soortgelijke ondergeschikte bouwdelen, mits de naar de weg gekeerde bouwgrens met niet meer dan 1.50 m wordt overschreden.
 4. Artikel 4 algemene voorschriften omtrent bebouwing.
  1. Lid A Het is verboden op de in het plan begrepen gronden een bouwwerk of een complex van bouwwerken te bouwen, indien daardoor een ander bouwwerk of een complex van bouwwerken, hetzij niet langer zal blijven voldoen aan, hetzij in een grotere mate zal gaan afwijken van het plan.
  2. Lid B Het is verboden op de in het plan begrepen gronden enig bouwwerk te bouwen, waarbij de op de kaart gegeven bouwgrens wordt overschreden, behoudens overschrijdingen, die volgens deze voorschriften zijn toegestaan.