Plan:
BP Banholt
Status:
vastgesteld
Versie:
2
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM03000-
Artikel 17 verblijfsrecreatieve doeleinden.

Lid A. Doeleindenomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor recreatieve doeleinden op dag- en verblijfsrecreatief gebied en de daarbij behorende voorzieningen.

Lid B. Gebruik van de grond voor bebouwing.

Op de tot “verblijfsrecreatieve doeleinden” aangewezen gronden mogen uitsluiten worden gebouwd:

 • gebouwen, geen woning zijnde, ten behoeve van het in de aanhef toegestane gebruik;
 • n bedrijfswoning per bouwperceel, tenzij anders aangeduid op de plankaart,

en de daarbij behorende andere bouwwerken, welke qua aarde en afmetingen bij deze bestemming passen, met dien verstande dat:

 1. gebouwen uitsluitend in het bouwvlak mogen worden gebouwd;
 2. gebouwen, geen woning zijnde, in ten hoogste 1 bouwlaag mogen worden gebouwd, met een hoogte van ten minste 2.60 m en ten hoogste 5.60 m;
 3. een woning in ten hoogste 2 bouwlagen mag worden gebouwd, ieder afzonderlijk met een hoogte van ten minste 2.60 m en ten hoogste 3.50 m;
 4. gebouwen plat of met een kap van ten minste 30 en ten hoogste 60 zullen worden afgedekt;
 5. de hoogte van andere bouwwerken, met uitzondering van die welke onder 6. zijn bedoeld, ten hoogste 5.00 m mag bedragen;
 6. de hoogte van voorzieningen voor verlichting ten hoogste 10.00 m mag bedragen.

Lid C. Gebruik van de grond anders dan voor bebouwing.

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 5, lid A. wordt verstaand het gebruik van de grond anders dan voor:

 1. dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen;
 2. groenvoorzieningen;
 3. parkeervoorzieningen;
 4. opslagdoeleinden, ten behoeve van normaal bij de bestemming van de grond behorend gebruik.

Lid D. Gebruik van opstallen.

Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 6, lid A. wordt ten minste verstaan het gebruik van opstallen voor:

 1. ambachtelijke en/of industrile doeleinden;
 2. detail- en/of groothandel;
 3. horecadoeleinden, anders dan inherent en van ondergeschikte betekenis aan het toegelaten gebruik;
 4. permanente bewoning, anders dan in de bedrijfswoning;
 5. opslagdoeleinden, anders dan inherent aan het toegelaten gebruik.