Plan:
Eckelrade
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM05000-
Artikel 16 Beschermingszone watergang
Lid A. Doeleindenomschrijving.

De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn primair bestemd voor:

  • bescherming, beheer en onderhoud van watergangen,

met daaraan ondergeschikt:

  • de andere aan de gronden gegeven bestemmingen.
Lid B. Beschrijving in hoofdlijnen.

Ter verwezenlijking van de onder lid A. beschreven doeleinden wordt het volgende beleid gevoerd:

  1. ter zake bescherming, beheer en onderhoud is op primaire wateren in beheer bij het waterschap, alsmede op de daarbij behorende beschermingszones, de Keur van het waterschap van toepassing.
Lid C. Gebruik van de grond voor bebouwing.

Boven of op de tot “beschermingszone watergang” aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

  • bouwwerken van geringe omvang, welke noodzakelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de watergang,

met dien verstande, dat:

  1. de hoogte ten hoogste 2.60 m mag bedragen.
Lid D. Vrijstellingsbevoegdheid.

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

lid C., ten behoeve van het oprichten van andere bebouwing binnen de “beschermingszone watergang”,

mits:

  • het belang van de watergang, gehoord het waterschap, niet onevenredig wordt aangetast;
  • bebouwing mogelijk is op grond van de onderliggende bestemming.

Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid, de in 'Paragraaf IV overige bepalingen' omschreven procedure.