Plan:
Eckelrade
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM05000-
Hoofdstuk 5 Overige bepalingen
Inhoudsopgave
 1. Artikel 18 Algemene vrijstellingsbevoegdheid
  1. Lid A. Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het in dit plan bepaalde ten aanzien van:
  2. Lid B. Indien door de bouw of plaatsing of de aanwezigheid van bouwwerken onevenredige schade wordt of kan worden toegebracht aan de in de bestemming “agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden” aanwezige waarden, dan wel de aanwezige cultuurhistorische waarden, wordt geen vrijstelling verleend.
  3. Lid C. Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de vrijstellingsbevoegdheid, de in 'Paragraaf IV overige bepalingen' omschreven procedure.
 2. Artikel 19 Algemene wijzigingsbevoegdheid
  1. Lid A. Burgemeester en Wethouders kunnen de bestemming van het plan wijzigen ten behoeve van het verschuiven van de bestemmingsgrenzen, voorzover de afwijking van geringe aard is en ten aanzien van andere ondergeschikte punten, wanneer dit met het oog op de praktische uitvoering gerechtvaardigd is, respectievelijk indien de aanpassing aan de terreingesteldheid dit noodzakelijk maakt en daardoor geen belangen van derden onevenredig worden geschaad.
  2. Lid B. Burgemeester en wethouders kunnen, gehoord de adviescommissie Ruimte voor Ruimte, de bestemming 'agrarisch-bedrijf' dan wel 'bedrijf' wijzigen in de bestemming 'wonen' en/of 'agrarisch-landschappelijke en/of natuurlijke waarden', ten behoeve van de bouw van één dan wel meerdere compensatiewoningen in het kader van de POL-aanvulling Ruimte voor Ruimte Zuid-Limburg, Partiële herziening 2004 (PS 15 juli 2004), met dien verstande dat:
  3. Lid C. Burgemeester en Wethouders volgen bij het toepassen van de wijzigingsbevoegdheid, de in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure.
 3. Artikel 20 Procedure vrijstelling en aanlegvergunning