Plan:
BP St. Geertruid
Status:
vastgesteld
Versie:
1
Plantype:
ex art. 10 WRO beheer/ontwikkeling
IMRO-idn:
NL.IMRO.09360000BPLKOM09000-
Artikel 19 groenvoorzieningen.

 

Lid A.        Doeleindenomschrijving:

de op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, zoals groensingels, plantsoenen en speelplekken, en infiltratievoorzieningen, zoals wateropvangbuffers, met de daarbij behorende voetpaden en andere voorzieningen.

 

Lid B.        Gebruik van de grond voor bebouwing:

1. op de tot "groenvoorzieningen" aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. andere bouwwerken:

  • noodzakelijk voor de regeling van de veiligheid van het verkeer;
  • ten behoeve van de verlichting van wegen, rijwiel- en voetpaden;
  • behorende tot de recreatieve voorzieningen en tot het straatmeubilair;
  • noodzakelijk voor de op de woonomgeving afgestemde, gescheiden inzameling van afvalstoffen (containers);
  • ten behoeve van duurzaam bodem- en waterbeheer, met dien verstande, dat:

1.1.  de hoogte van andere bouwwerken, met uitzondering van die welke bedoeld zijn onder 1.2., ten hoogste 3.50 m mag bedragen;

1.2.  de hoogte van voorzieningen voor verlichting ten hoogste 6.50 m bedragen mag.

 

Lid C.        Vrijstellingsbevoegdheid:

Burgemeester en Wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in:

1. lid C., onder 1.1., ten aanzien van het oprichten van kunstwerken, voorwerpenbetreffende beeldende kunsten, speelvoorzieningen en dergelijke, met dien verstande, dat:

1.1.    de hoogte van deze andere bouwwerken ten hoogste 6.00 m mag bedragen, mits:

  •         deze qua aard en omvang in de omgeving passen.